Практична психологія

Диплом бакалавра
Заочна форма навчання

Зв'язатись з нами

Мета програми

Програма покликана задовольнити потребу сучасного християнського служіння в психологічних знаннях та навичках надання психологічної допомоги, підготувати фахівців у сфері надання психологічної допомоги в церковному середовищі й суспільстві.

Для кого буде корисна ця програма?

 • Для пасторів
 • Для лідерів церковних служінь
 • Для тих, хто хоче служити у сфері психологічного консультування

Вимоги до абітурієнта

 • Приналежність до помісної церкви
 • Атестат про повну середню освіту
 • Анкети приймаються у абітурієнтів з 22 років

Тривалість та форма навчання

 • Заочна форма навчання
 • Диплом бакалавра – 4 роки
 • 3 сесії на рік тривалістю 2 тижні

Вартість:

 • навчання – 15 300 грн / рік;
 • проживання – 3 630 грн / рік;
 • харчування – 5 400 грн / рік;
 • проживання та харчування – за потребою;
 • річну вартість можна сплачувати частинами, окремо за кожну сесію.

Результати навчання

Характер

 • Емпатія та комунікативність;
 • Стресостійкість і відкритість до невідомого;
 • Здатність до критичного самоаналізу своїх дій та їхніх результатів.

Знання

 • Знати теоретичні основи з різних галузей психології, фундаментальні основи філософії, богослов’я, інтеграції психології та богослов’я;
 • Знати етичні положення, що регламентують діяльність консультанта (практичного психолога) у різних сферах та з різними категоріями населення;
 • Володіти знаннями основ психологічної допомоги та психологічного консультування.

Навички

 • Володіти практичними навичками психологічної діагностики особистості різних вікових категорій;
 • Володіти практичними навичками та вміннями професійної діяльності в сфері душепіклування та психологічного консультування;
 • Вміти стратегічно планувати консультативну роботу в конкретній ситуації.

Програма навчання

 • Вступ до спеціальності

  Вивчення цього предмету дозволить сформувати в студентів загальні знання про професію психолога та створити передумови для усвідомленого вивчення фахових навчальних дисциплін; забезпечити мотивацію до формування й розвитку особистісних якостей, необхідних для ефективного виконання професійних обов’язків; а також ознайомитися з етичними принципами діяльності практичного психолога.

 • Історія психології

  Предмет висвітлює історичний розвиток психологічних знань у різних країнах, їхню специфіку, зв’язок з суспільно-історичними умовами і станом духовного життя, культурою. Мета курсу – засвоєння студентами загальної логіки, закономірностей та послідовністю становлення психологічних знань у контексті загальної історії науки; вироблення критичного погляду на різні психологічні теорії, вміння визначати їхні переваги та слабкі сторони.

 • Систематичне богослов'я: богословська антропологія та хамартологія

  Предмет спрямовано на вивчення двох християнських доктрин: Антропології – вчення про людину і Хамартології – вченні про гріх. У першій частині предмета розглядаються питання про людину: її природа, значення образу Божого в людині, теорії походження людини, її цінність, складові людини (дух, душа і тіло). Друга частина присвячена питанням про те, що являє собою гріх.

 • Філософія

  У предметі філософії надаються базові знання про світогляд кожної історичної епохи, про філософські напрямки та концепції; формується уміння володіти основними видами раціонального мислення та ведення дискусії як важливої складової будь-якої комунікації.

 • Анатомія і фізіологія вищої нервової діяльності

  Предмет знайомить студентів із будовою та функціонуванням нервової системи; формує теоретичні знання про закономірності організації нервової системи людини та уявлення про механізми діяльності нервової системи. Предмет є важливим у процесі отримання психологічної освіти, оскільки в основі формування психічних явищ лежить функціонування нервової системи.

 • Історія української культури

  Предмет знайомить з основними періодами розвитку української культури, проблемами етногенезу та культурогенезу українського народу, аналізом історичної специфіки української національної культурної традиції.

 • Профілактика професійного вигорання

  Предмет знайомить студентів з поняттями, факторами, етапами професійного вигорання, методами його профілактики та оптимізації власної професійної діяльності з метою зберігання працездатності та психічного здоров’я.

 • Навички та техніки психологічного консультування

  Предмет спрямовано на ознайомлення з сучасними підходами до практики психологічного консультування; вироблення практичних умінь і навичок; формування морально-етичних норм і відповідальності; усвідомлення професійної ідентичності та становлення професійної компетентності. Метою є озброєння студентів основними технологіями психологічного консультування через розкриття специфіки роботи з різними категоріями клієнтів та їхніми запитами.

 • Соціальна психологія

  Предмет надає систему знань з психологічних закономірностей соціальної поведінки окремої особистості й різного роду груп, психологічних механізмів спілкування та взаємодії людей у соціумі.

 • Історія України

  Предмет освітлює загальні історичні етапи виникнення та розвитку українського народу, його держави й культури.

 • Систематичне богослов'я: сотеріологія

  Предмет знайомить студентів з богослов’ям спасіння в його різних аспектах, історично сформованими підходами в розумінні спасіння та цілісним і збалансованим біблійним поглядом на спасіння.

 • Моделі інтеграції психології та богослов’я

  Предмет розглядає різні підходи до взаємодії двох систем знань – богослов’я та психології.

 • Загальна психологія

  Предмет спрямований на вивчення базових понять науки психологія; формування наукових уявлень про природу психіки, методи та результати дослідження психічних явищ, індивідуально-типологічні властивості особистості; розвиток здатності до застосування психологічних знань в умовах професійної діяльності.

 • Українська мова (за професійним спрямуванням

  Предмет передбачає ознайомлення з особливостями офіційно-ділового стилю й засобами професійного спілкування, культурою усного та писемного мовлення, основами професійного мовлення та ведення службової документації, науковими принципами орфографії та пунктуації; оволодіння засадами стилістичного редагування наукового тексту професійного спрямування з метою підвищення рівня комунікативної компетентності майбутніх фахівців.

 • Основи науково-дослідної роботи

  Предмет сприяє формуванню компетентностей у проведенні самостійних кваліфікованих та оригінальних наукових досліджень, обранні відповідного дослідницького інструментарію й шляхів розв’язання науково-прикладних завдань; оволодіння методологією наукового пізнання, вироблення необхідних умінь та навичок продукування нових ідей; знайомства з основними вимогами написання рефератів, курсових, дипломних та дисертаційних робіт.

 • Вікова психологія

  Предмет подає цілісний погляд на особистість з позиції віку та знайомить з основними проблемами розвитку та спробами їх вирішення; з чутливими періодами розвитку особистості на різних етапах індивідуального розвитку; особливостями протікання психічних процесів, емоційної, вольової, соціальної та мотиваційної сфер особистості.

 • Психодіагностика

  Предмет спрямовано на ознайомлення з теоретичними знаннями щодо створення психологічного діагнозу й прогнозу та формування практичних умінь проведення психодіагностичного обстеження й використання психодіагностичного інструментарію в різних сферах соціальної практики.

 • Педагогіка та педагогічна психологія

  Предмет присвячено вивченню закономірностей психічної діяльності людини в процесі розвитку й саморозвитку, виховання й самовиховання, навчання й самонавчання на різних етапах онтогенезу, а також розумінню психологічних механізмів навчання та виховання; засвоєння сучасних напрямів, основних технік і методів педагогічної психології.

 • Психологія сім'ї

  Предмет вивчає сутність та розвиток сімейних стосунків, особливості їхнього виникнення, становлення, стабілізації та розпаду; розглядаються типологія, структура, функції та динаміка стосунків між членами сім’ї.

 • Теорії психологічного консультування

  Предмет знайомить студентів з основними сучасними теоріями консультування (когнітивно-поведінкове, клієнт-центроване, психоаналітичне, сімейне та інші).

 • Диференційна психологія

  Вивчення предмету сприяє більш глибокому розумінню психології індивідуальних, типологічних та групових відмінностей людей; дозволяє ознайомитися з їхніми класичними й новітніми класифікаціями. Диференціальна психологія досліджує поняття індивідуальності, відмінності в проявах властивостей темпераменту, емоційної та мотиваційної сфери, індивідуальні особливості й діяльність тощо.

 • Психофізіологія

  Предмет ознайомлює із сучасним розвитком уявлень про фізіологічні механізми психічної діяльності та поведінки людини; надає знання про стан і закономірності функціонування й розвитку психіки та нейрофізіологічних процесів мозку.

 • Експериментальна психологія

  Майбутні психологи повинні вміти досліджувати та прогнозувати закономірності проявів психіки на науковому рівні. Предмет ознайомлює студентів з методологією психологічного експерименту, особливостями планування, організації, проведення експериментального дослідження психіки; розглядає можливості обробки та обґрунтування експериментальних даних.

 • Основи психотерапії

  Предмет спрямовано на вивчення базових понять психотерапії як науки, основних підходів сучасної світової психотерапії, її феноменів, стратегій і тактик; формування загальної професійної культури та компетентності студентів, їхньої готовності до професійної діяльності.

 • Соціально-психологічний тренінг

  Предмет спрямовано на вивчення закономірностей та динаміки групової активності людей під час психологічного тренінгу, соціальних і психологічних впливів; ознайомлення з різними формами роботи під час групової взаємодії, а також оволодіння основами розробки та проведення психологічного тренінгу, аналізом групової динаміки та основними підходами, прийомами й засобами сучасного психологічного тренінгу.

 • Основи арт-терапії/Тренінг арт-терапії

  Предмет практично спрямований та сприяє опануванню техніками та прийомами кваліфікованого проведення арт-терапевтичної сесії з клієнтом, формуванню умінь застосовувати арт-техніки в груповій та індивідуальній психологічній роботі. У викладанні дисципліни активно застосовуються арт-терапевтичні техніки, які обговорюються зі студентами на заняттях.

 • Психопатологія та клінічна психологія

  Предмет забезпечує студентів теоретичними знаннями про основні форми порушення психічної діяльності; виникнення, прояв та закономірності перебігу психічних захворювань; закономірності змінення та відновлення психічної діяльності при різних патологічних станах та аномаліях розвитку; дає можливість оволодіти техніками й методами їхньої діагностики, профілактики та організації допомоги людям з психічними хворобами, а також створює теоретичну основу для осмислення випадків патології психічних функцій і формування практичних навичок користування психопатологічним інструментарієм.

 • Психологія конфлікту

  Предмет вивчає закономірності, феномени конфлікту, його соціальну та психологічну природу, чинники й типології конфліктів, стратегії поведінки людини у конфліктах; ознайомлює із закономірностями функціонування конфліктної взаємодії, із сучасними методами дослідження, діагностики, профілактики та врегулювання різних видів конфліктів.

 • Психологія особистості

  Предмет спрямовано на вивчення та розуміння базових понять науки психології особистості, структури особистості в різних концепціях вчених, основних психологічних підходів до розуміння особистості; отримання практичних умінь з метою їхнього ефективного застосування в практичній діяльності.

 • Групове консультування

  Предмет знайомить студентів з теоретичними принципами та методами консультування різних груп, а також дає можливість безпосередньо отримати власний досвід проведення групового консультування на заняттях.

 • Систематичне богослов'я: теологія

  Предмет спрямовано на ознайомлення із вченням про Бога (Теологія) та вченням про Христа і Святого Духа (Христологія та Пневматологія). Особливу увагу приділено визначенню природи віри в християнського Бога, Його опис, розуміння ролі Трійці в спасінні та щоденному ходінні християнина.

 • Дошлюбне консультування

  Предмет знайомить з основними етапами підготовки пари до вступу в шлюб; питаннями, які необхідно підняти до вступу в шлюб, а також підходами до професійного супроводу пари в сімейне життя.

 • Профілактика профвигорання

  Предмет знайомить студентів з поняттями, факторами, етапами професійного вигорання, методами його профілактики та оптимізації власної професійної діяльності з метою зберігання працездатності та психічного здоров’я.

 • Психологія психотравмуючих ситуацій

  Предмет знайомить студентів із поняттями, цілями, основними принципами роботи в кризових ситуаціях, а також створює можливість оволодіти методами та навиками діагностики й надання первинної психологічної допомоги при посттравматичному стресовому розладі та при зіткненні з різними видами проблем поведінки людей у кризовій ситуаціях.

 • Організаційне консультування

  Предмет знайомить з цілями, принципами та методами консультування в різних типах організацій. Студенти оволодівають знаннями та навичками діагностування етапів розвитку організації, а також методами розв’язання різних проблем організації.

 • Систематичне богослов'я: еклесіологія та есхатологія

  Предмет спрямовано на ознайомлення студентів із вченням про Церкву (Екклесіологія), сутністю, цілями і формами її управління християнської церкви, а також із вченням про останні дні (Есхатологія), події «останнього часу» та підходи до їхнього тлумачення.

 • Сексуальність та психотерапія сексуальних розладів

  Предмет спрямований на ознайомлення студентів із закономірностями психосексуального розвитку людини, а також з основними його етапами; підвищення сексуальної культури та компетентності студентів; формування їхньої готовності та здатності до кваліфікованої професійної допомоги сімейним парам й індивідуально.

 • Консультування людей з особливими потребами (обмеженими можливостями)/ Психологія соматичних хворих

  Предмет орієнтований на теоретичну та практичну підготовку студентів до вирішення практичних проблем, що виникають у сучасних умовах роботи з людьми з обмеженими можливостями психічного й фізичного здоров’я; ознайомлення із закономірностями відхиляючого розвитку, його причинами та механізмами, а також з особливостями освоєння соціокультурного досвіду людьми з атипією (відхиленнями й порушеннями психічного розвитку).

 • Практика консультування в кризовій ситуації

  Предмет знайомить студентів із загальними принципами та методами роботи в кризових ситуаціях; надає можливість оволодіти навичками та техніками консультування й психологічного супроводу людей у кризових ситуаціях.

 • Сімейне консультування

  Предмет спрямовано на вивчення базових понять психології сім’ї та шлюбу, теоретичних і методичних підходів консультаційного та психокорекційного впливу на подружжя й сімейні стосунки; формування вміння проводити діагностику родинних, дитячо-батьківських і подружніх взаємин, а також здійснювати профілактичну та консультативну роботу з сім’єю методами сучасного сімейного консультування, корекції, профілактики й психоедукації (просвітництво).

 • Техніки соціально-психологічного тренінгу

  Предмет є продовженням теоретичного курсу Соціально-психологічний тренінг; практично спрямований. Надає можливість оволодіти базовим інструментарієм та техніками проведення соціально-психологічного тренінгу на основі отримання власного досвіду.

 • Психологічне консультування при адикції

  Предмет розглядає як хімічні речовини впливають на окремі сфери людини та на її цілісність як особистості. Студенти вчаться діагностувати проблему й надавати допомогу методами, які базуються на клінічних дослідженнях і стандартах.

Як стати студентом?

Треба зробити 4 кроки

01

Заповніть реєстраційну анкету онлайн

Анкета абітурієнта
02

Отримайте рекомендацію

Вам треба отримати 2 рекомендації, від пастора вашої церкви та лідера служіння

Рекомендація пастора або лідера служіння
03

Скласти екзамен на знання Біблії онлайн

Тест з Біблії
04

Приїжджайте на співбесіду з приймальною комісією

Зв'язатись з нами


Викладачі

photo-rector

Січкар Світлана Вікторівна

• Завідуюча кафедри психології, керівник програм «Практична психологія» та «Консультування дітей та підлітків», Українська євангельська теологічна семінарія, Київ, Україна
• Магістр психології, Міжрегіональна академія управління персоналом, Київ, Україна
• Викладач арттерапії, вікової психології
• Служитель церкви «Світло для України», Київ, Україна

Детальніше про викладача
photo-rector

Ульянова Вікторія Петрівна

• Керівник програм «Душепіклування та психологічне консультування» та «Арттерапія», Українська євангельська теологічна семінарія, Київ, Україна
• Магістр психології, Рівненський інститут ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”», Рівне, Україна
• Викладач психології
• Душеопікун, лідер домашньої групи, Дніпро, Україна

Детальніше про викладача
photo-rector

Патюк Юлія Олександрівна

• Психолог-практик, фізична особа-підприємець, Київ, Україна
• Магістрант психології, Міжнародна академія управління персоналом, Київ, Україна; бакалавр богослів’я, Біблійний коледж ім. Дж.Уеслі при духовному управлінні незалежних громад євангельських християн України, Київ, Україна
• Позаштатний викладач теорії і практики християнського консультування, основ патопсихології (клінічної психології), вступу у психологію груп, основ сімейного консультування, основ роботи з травмою
• Член церкви «Нове Життя», Собор незалежних євангельських церков, Київ, Україна

Детальніше про викладача
photo-rector

Ковалів Петро Михайлович

• Викладач, відповідальний за програму «Основи богослов’я» кафедри богослов’я • Кандидат філософських наук, 2021 р., Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова • Викладач Огляду Нового Заповіту, Антропології, Хамартології, Христології, Сотеріології • Проповідник у “Ірпінська Біблійна Церква”, Ірпінь, Українська євангельська церква

Детальніше про викладача
photo-rector

Січкар Світлана Вікторівна

• Завідуюча кафедри психології, керівник програм «Практична психологія» та «Консультування дітей та підлітків», Українська євангельська теологічна семінарія, Київ, Україна
• Магістр психології, Міжрегіональна академія управління персоналом, Київ, Україна
• Викладач арттерапії, вікової психології
• Служитель церкви «Світло для України», Київ, Україна

Детальніше про викладача
photo-rector

Ульянова Вікторія Петрівна

• Керівник програм «Душепіклування та психологічне консультування» та «Арттерапія», Українська євангельська теологічна семінарія, Київ, Україна
• Магістр психології, Рівненський інститут ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”», Рівне, Україна
• Викладач психології
• Душеопікун, лідер домашньої групи, Дніпро, Україна

Детальніше про викладача
photo-rector

Патюк Юлія Олександрівна

• Психолог-практик, фізична особа-підприємець, Київ, Україна
• Магістрант психології, Міжнародна академія управління персоналом, Київ, Україна; бакалавр богослів’я, Біблійний коледж ім. Дж.Уеслі при духовному управлінні незалежних громад євангельських християн України, Київ, Україна
• Позаштатний викладач теорії і практики християнського консультування, основ патопсихології (клінічної психології), вступу у психологію груп, основ сімейного консультування, основ роботи з травмою
• Член церкви «Нове Життя», Собор незалежних євангельських церков, Київ, Україна

Детальніше про викладача
photo-rector

Ковалів Петро Михайлович

• Викладач, відповідальний за програму «Основи богослов’я» кафедри богослов’я • Кандидат філософських наук, 2021 р., Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова • Викладач Огляду Нового Заповіту, Антропології, Хамартології, Христології, Сотеріології • Проповідник у “Ірпінська Біблійна Церква”, Ірпінь, Українська євангельська церква

Детальніше про викладача
Показати більше викладачів

Відгуки наших студентів, викладачів

Мій вибір зупинився на УЄТС, тому що, по-перше, це єдиний заклад, який інтегрує академічні знання...

Богоніс Іванна Євгенівна

Випускниця програми "Бакалавр практичної психології", заочна форма навчання

Я хотіла отримати освіту в богословському ЗВО, а відгуки про якість освіти в семінарії підтримали...

Надія Новохатня

Випускниця програми "Бакалавр практичної психології", заочна форма навчання

Контакти

Керівник програми

Січкар Світлана Вікторівна

svitlana.sichkar@uets.net

Телефони для довідок

+380 95 315 84 42
0800331252

Підпишіться на новини